Vydavateľstvo PAMIKO, s. r. o.


Prejdi na obsah

Naša škola 2010-2011

Časopis Naša škola > Obsah čísel

Číslo 1

Petlák, E.: Tvorivosť žiakov sa rozvíja nielen vyučovacími metódami
Ľuptáková, H.: Konštruktivistické prístupy v rozvíjaní sociálno-morálnej oblasti v škole
Sedláková, A.: Transcendentnosť vo výtvarnom umení ako inšpirácia pre výtvarné činnosti detí
Bernát, J.: Môj vysnívaný domov. Projekt integrovaného vyučovania v nultom ročníku so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia
Sandfuchs, U.: Rozvíjanie čitateľských zručností žiakov optimalizáciou textov
Strmeňová, V.: Ako sa dúha Adela do prvej Bé pozrela (
Viera )*47
Legislatíva: Vyhláška 97/2010 Z.z.

Číslo 2

Zacharová, J.: Sociálny pedagóg a sociálna komunikácia v období mladšieho školského veku (2.)
Filipková, B.: Námety na prácu s deťmi s vybranými špecifickými poruchami učenia
Lopušná, A.: Ekologická a environmentálna výchova v rámci profilácie materskej školy
Gabajová, Ľ.: Vyučovanie informatickej výchovy v 3. ročníku ZŠ
Mihoková, V.: Integrované tematické vyučovanie v 2. ročníku ZŠ (1.)
Navrátil, L.: Neplnovýznamové slovné druhy – predložky
Petrovičová, I.: Model predplaveckej prípravy detí v podmienkach materskej školy

Číslo 3 – 4

Raudenská, J. a kol.: Hra v medziodvetvovej spolupráci medzi pedagógmi a psychológmi
Šepeľáková, L., Miňová, M.: Konštruktívna škola – východisko transmisie?
Rolková, A.: Testovanie tvorivých schopností žiakov na hodinách slovenského jazyka a literatúry vo 4. ročníku ZŠ
Závodyová, V.: Didaktické hry na cudzojazyčnom vyučovaní detí
Koníčková, J.: Didaktické hry na hodinách čítania na 1. stupni ZŠ (2.)
Štibelová, H.: Integrovaný vyučovací projekt v matematike na 1. stupni ZŠ (3.)
Koželová, A.: Pracovné vyučovanie vo 4. ročníku ZŠ s motiváciou sviatkov a pamätných dní (2.)
Novotný, M.: Pohybové hry pre deti v materskej škole
Legislatíva: Smernica o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl

Číslo 5

Dzivý Baluchová, Ľ.: Nové výzvy predškolskej výchovy v multikultúrnej spoločnosti
Vančová, J.: Aktivity zamerané na vytváranie povedomia detí v materskej škole o ľudských právach
Raffajová, E.: Vyučovacia hodina informatickej výchovy s názvom Výučba grafiky a textov prostredníctvom rozprávkového príbehu
Božová, D.: Tvorba a využitie svojpomocne vyrobených učebných pomôcok pri poznávaní prírodnín na vyučovaní prírodopisu. Klasický herbár
Vaňová, Z.: Ukážky tvorivej dramatiky vo vyučovaní na 1. stupni ZŠ. Hry z knižiek Daniela Heviera
Legislatíva: Nariadenie vlády č. 520, Vyhláška č. 518 MŠVVaŠ SR, Smernica č. 16/2010-R

Číslo 6-7

Birnsteinová, S.: Vplyv rodiny na hodnotovú orientáciu detí a komunikácia v rodine
Magulová, J.: O učebných textoch pre rozvoj literárnej gramotnosti v kontexte vzdelávacích programov
Murínová, B.: Význam motivácie v rozvíjaní pravopisných zručností formou diktátov na 1. stupni ZŠ
Kvašňáková, M.: Zisťovanie úrovne vedomostí z matematiky testovaním žiakov vo 4. ročníku ZŠ
Pupíková, E.: Zistenia z prieskumu praktického vykonávania hospitácií riaditeliek materských škôl
Balajová, Ľ.: Význam projektového vyučovania na 1. stupni ZŠ pri rozvíjaní motivácie žiakov na výtvarnej výchove
Legislatíva: Zákon č. 38

Číslo 8

Lipnická, M.: Pripravenosť učiteľa na vykonávanie činností a kompetencií pedagogického poradenstva
Filípková, B.: Ako si poradiť so šikanou alebo eliminácia neprimerane agresívneho, šikanujúceho správania žiakov v školskom prostredí prostredníctvom hrových aktivít
Ľuptáková, H.: Námety na rozvoj sociálno-morálnych kompetencií detí v materskej škole
Košinár, J.: Ako viesť triedu bez slov
Pankevič, M.: Integrované tematické vyučovanie a kreativita rómskych žiakov na 1. stupni ZŠ
Petrovičová, I.: Význam hier v predplaveckej príprave detí predškolského veku
Koželová, A.: Námety na hodiny pracovnej výchovy v 4. ročníku ZŠ s motiváciou sviatkov a pamätných dní (3.)
Legislatíva: Novela školského zákona

Číslo 9

Birknerová, Z., Zahatňanská, M.: Podpora inovácií v práci pedagógov v kontexte ďalšieho vzdelávania
Vargová, M.: Malá sonda do sebahodnotenia profesijných kompetencií učiteliek predprimárneho vzdelávania
Leskovjanská, G.: Aká je reálna pripravenosť detí predškolského veku na zaškolenie? Výsledky odbornej depistáže.
Petlák, E., Petláková, D.: O úlohách učiteľa pri rozvíjaní tvorivosti žiakov
Onderišinová, B.: Motorika a reč dieťaťa v predškolskom veku
Adamčíková, Ľ.: Detská recepcia rozprávky v procese edukácie a výchovy
Mihóková, V.: Integrované tematické vyučovanie v 2. ročníku ZŠ (2.)

Číslo 10

Klimeková, A.: Aktuálne o orientácii a zameraní etiky, etickej a občianskej výchovy v modernej škole
Kružlicová, M.: Projektovanie edukačných aktivít v materskej škole
Hudecová, J.: Osobnosť učiteľa na vyučovaní náboženstva v štátnej a cirkevnej škole
Zelinková, M.: Osobitosti rómskych žiakov mladšieho školského veku vo vzťahu k zdraviu
Koníčková, J.: Metódy a aktivity podporujúce čítanie s porozumením a rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov
Božová, D.: Využitie digitálnej fotografie a CD pri preverovaní vedomostí žiakov z prírodnín na vyučovaní prírodopisu na ZŠ
Legislatíva: Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu