Vydavateľstvo PAMIKO, s. r. o.


Prejdi na obsah

Naša škola 2011-2012

Časopis Naša škola > Archív

Ročník 15 (2011-2012)

Naša škola, číslo 1

Číslo 2
Milena Lipnická: Pedagogické možnosti zvládania problémového správania sa detí (2.)
Dagmar Krupová: Zmysel života a výchova
Jana Pálková: Využitie IKT v jednotlivých predmetoch na 1. stupni v málotriednej škole
Štefánia Siváková: Návrh voliteľného predmetu Zdravoveda v 2. ročníku ZŠ
Erika Gabriel: Ako viesť zážitkové učenie s deťmi v materskej škole
Henrieta Ľuptáková: Aby sme si rozumeli. Program na skvalitnenie interakcie v materskej škole
Miroslava Langová, Viera Kleinová: Využitie hier a súťaží v predmete Ekológia na základnej škole
Lýdia Taišová: Prevencia problémov s návykovými látkami v primárnej škole*44
Legislatíva: Kritériá hodnotenia ŠŠI v materskej škole

Číslo 3 – 4
Radoslav Kvasničák, Blanka Kudláčová, Ivana Klčová: Čo ovplyvňuje chápanie výučby u učiteľov?
Janka Fabianová: Sebahodnotenie a evalvácia ako základný predpoklad manažérskej kvality školy
Gabriela Droppová: Príbeh ako nástroj motivácie v edukácii detí v materskej škole
Viera Zlatoňová: Stimulácia detí k pohybovej aktivite relaxačnými cvičeniami v materskej škole
Svetlana Birnsteinová: Z projektu pre materské školy o empatii k ľuďom so zdravotným postihnutím
Dagmar Zlatošová: Environmentálna výchova v škole v prírode
Helena Štibelová: Integrovaný vyučovací projekt v matematike na 1. stupni ZŠ (4.)
Anna Koželová: Námety na hodiny pracovnej výchovy v 4. ročníku ZŠ
Božena Švábová: Vianočné inšpirácie ľudovými zvykmi a slovesnosťou v práci s deťmi
Legislatíva: Zákon č. 390 z 21. 10. 2011 (zmeny a doplnky Zákona 317/2009 Z.z.)

Číslo 5
Michaela Matisová: Prevencia a ochrana detí pred negatívnymi vplyvmi z internetu a počítača
Renáta Orosová, Katarína Šmajdová-Búšová: Zefektívnenie výchovného pôsobenia triedneho učiteľa implementáciou prvkov zážitkovej pedagogiky do mimoškolských aktivít
Tatiana Faglicová: Rozvíjanie psychomotorických kompetencií detí z hľadiska predprimárneho vzdelávania (1.)
Jaromíra Púčiková: Hudba a pohyb v rozvoji osobnosti dieťaťa z pohľadu učiteľa hudobnej výchovy
Irena Ludvigová: Všeobecná charakteristika edukačnej aktivity prírodovedné a sociálne štúdie v predškolskom vzdelávaní
Katarína Hrošovská: Učíme sa tolerancii cez spoločné zážitky
Jaroslava Koníčková: Uplatňovanie prvkov etickej výchovy na hodinách literárnej výchovy a čítania
Štefánia Siváková: Projekt Týždeň zdravej výživy. Ukážka prílohy k ŠkVP
Legislatíva: Kritériá hodnotenia Štátnej školskej inšpekcie v základnej škole

Číslo 6 – 7
Erich Petlák: Výchovné aspekty edukácie sú v defenzíve na úkor vzdelávacích obsahov
Petra Jursová:
Rapom k násobilke
Astrid Kaiser, Solveigh Raabe: Dievčatá sa hádajú inak ako chlapci
Jarmila Paľková: Diagnostika detských prekonceptov o ľudskom tele prostredníctvom edukačných úloh
Lýdia Taišová: Výchova v rómskej rodine a návykové látky
Viera Mihóková: Integrované tematické vyučovanie v 1. ročníku ZŠ (3.)
Miriam Kantorová: Cesta od semienka po rastlinku s včielkou Bee Bot
Mária Kružlicová: Denný projekt výučby a jeho štruktúry v edukačnom pláne materskej školy
Hana Jakubíková: Učiteľ výtvarnej výchovy a jeho vplyv na integrovanie obsahu v primárnom vzdelávaní

Božena Švábová: Zvyky a tradície v jarnom období. Vynášanie Moreny

Ján Pochanič: Podoby tvorivej dramatiky v rozprávke
Legislatíva: Smernica č. 4/2012 o vydávaní osvedčení o priznaní kreditov

Číslo 8
Denise H. Daniels: Adaptačné aktivity a podpora ranej školskej úspešnosti detí
Silvia Kaščáková: Forma dialógu ako prostriedok komunikatívneho vyučovania slovenského jazyka
Karin Baisová: Pohybové hry a ich význam pre deti predškolského veku
Blažena Pajtinková: Environmentálna výchova v materskej škole
Miloš Kmeť: Zavedenie povinného používania zošita na hodinách výtvarnej výchovy ako pracovného a evalvačného nástroja
Andrea Rolková: Osobnosť učiteľa v rozvoji tvorivosti žiakov
Ľubica Demčáková: Význam hudby pre osvojovanie si cudzieho jazyka v podmienkach primárneho vzdelávania
Terézia Žigová: Zdravotnícky záujmový útvar na 1. stupni ZŠ
Alena Lopušná: Kvalita učebného prostredia ako jedna z podmienok efektívneho učenia sa detí v materskej škole

Číslo 9
Jana Trníková: Zákutia pamäte ako východisko školskej úspešnosti žiakov*6
Michal Pankevič: Sociálna klíma a integrované tematické vyučovanie v kontexte edukácie rómskych žiakov na 1. stupni ZŠ
Renáta Matúšková: Využitie prierezových tém vo vyučovacom procese prostredníctvom projektového a zážitkového vyučovania
Mária Gabajová: Priestorová predstavivosť vo vyučovaní matematiky na 1. stupni ZŠ
Zuzana Hadbavná: Maľba na hodváb vo výtvarnej činnosti detí v materskej škole
Anita Škodáčková: Spoznávame geometrické tvary s predškolákmi v edukačnom softvéri Veselá Lienka
Jana Sámelová: Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - úlohy na porozumenie textu
Helena Štibelová: Integrovaný vyučovací projekt v matematike na 1. stupni ZŠ (5.)
Jana Humeníková: Učíme sa vybrané slová interaktívne a hravo
Ivana Grigeľová, Viera Marková: Týždeň plný radosti a zábavy
Helena Krnová: Od vajíčka k motýlikovi. Aplikácia environmentálneho súboru v MŠ

Číslo 10
Katarína Hollá: Utváranie a vplyv rovesníckej skupiny vo výchove a osobnosti dieťaťa
Bibiana Filípková: Fázy a prejavy syndrómu vyhorenia. Burnout u pedagógov
Svetlana Birnsteinová: Médiá – bariéra pri komunikácii
Zuzana Moncmanová: Adaptácia dieťaťa na materskú školu z interdisciplinárnej perspektívy
Žaneta Gerhátová, Silvia Orlíková: Využitie interaktívnej tabule v predprimárnom vzdelávaní
Jana Kyščíková: Ciele výchovy a vzdelávania v predmete Dopravná výchova. Ukážky príprav na vyučovanie v 4. ročníku ZŠ
Marek Zubaľ: Projektové vyučovanie v 4. ročníku ZŠ. Vybrané slovo po B Kobyla
Gabriela Horňáková: Námety tvorivých hodín na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry
Jana Jurášková, Martina Mátychová: Vzdelávanie intelektovo nadaných detí verzus problémové charakteristiky vývinu osobnosti


Späť na obsah | Späť na hlavné menu