Vydavateľstvo PAMIKO, s. r. o.


Prejdi na obsah

Naša škola 6-7

Časopis Naša škola > Posledne vyšlo

Obsah

Erich Petlák: Výchovné aspekty edukácie sú v defenzíve na úkor vzdelávacích obsahov
Petra Jursová:
Rapom k násobilke
Astrid Kaiser, Solveigh Raabe: Dievčatá sa hádajú inak ako chlapci
Jarmila Paľková: Diagnostika detských prekonceptov o ľudskom tele prostredníctvom edukačných úloh
Lýdia Taišová: Výchova v rómskej rodine a návykové látky
Viera Mihóková: Integrované tematické vyučovanie v 1. ročníku ZŠ (3.)
Miriam Kantorová: Cesta od semienka po rastlinku s včielkou Bee Bot
Mária Kružlicová: Denný projekt výučby a jeho štruktúry v edukačnom pláne materskej školy
Hana Jakubíková: Učiteľ výtvarnej výchovy a jeho vplyv na integrovanie obsahu v primárnom vzdelávaní

Božena Švábová: Zvyky a tradície v jarnom období. Vynášanie Moreny

Ján Pochanič: Podoby tvorivej dramatiky v rozprávke

Legislatíva
:

Smernica ministerstva školstva (MŠVVŠ SR) č. 4/2012 o vydávaní osvedčení o priznaní kreditov


Rubriky:

Deň bezpečnejšieho internetu
Z druhej strany katedry: Slobodu sa v škole neučíme
Prváci v žiackej chodeckej lige
Škola vydala len jedno vysvedčenie


Recenzia:

Kolář, M.:
Nová cesta k léčbě šikany


Rapom k násobilke
Ako sa dá spestriť učenie matematiky

Mgr. Petra Jursová, Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky FMFI UK, Bratislava


Stále ešte má význam v dnešnej dobe techniky trvať na dôkladnom učení násobilky naspamäť? Je skutočne také dôležité, aby žiaci už v mladšom školskom veku reagovali pohotovo a bez zaváhania? Sú prípady, keď bifľovanie má zmysel. Malú násobilku jednoducho treba vedieť spamäti a bez rozmýšľania. Učitelia hľadajú rozličné spôsoby, ako docieliť, aby si ju žiaci dôsledne osvojili. Jednou z netradičných a pre deti príťažlivých možností je automatizácia v rytme rapu.


Dievčatá sa hádajú inak ako chlapci
Rodové stereotypy v stratégiách riešenia konfliktov v školskom prostredí

Astrid Kaiser a Solveigh Raabe, Grundschule, Braunschweig (Nemecko)

Rôzne výskumy rodových odlišností chlapcov a dievčat v školskom prostredí sa sústreďujú hlavne na záujmy, myšlienkové vzory, rozdiely vo výkonoch medzi chlapcami a dievčatami alebo všeobecne na interaktívne správanie sa obidvoch pohlaví. Spravidla si však nevšímajú stereotypné stratégie chlapcov a dievčat pri riešení konfliktných situácií, a práve tie zohrávajú v každodennom školskom živote dôležitú úlohu.


Výchova v rómskej rodine a návykové látky

PaedDr. Lýdia Taišová, Spojená škola Prešov

Deti z rómskeho etnika patria k rizikovým a ľahko zraniteľným skupinám populácie. Začínajú s alkoholom a fajčením veľmi skoro, už vškolskom veku a pri preberaní týchto škodlivých návykov zohráva úlohu najmä model rodičovského správania sa, tolerancia voči drogám v komunite a veľmi nízke zdravotné povedomie. Prostredie, v ktorom tieto deti vyrastajú im poskytuje vzory správania, tie však spravidla brzdia a deformujú ich psychomotorický vývin.


Diagnostika detských prekonceptov o ľudskom tele prostredníctvom edukačných úloh

Mgr. Jarmila Paľková, Materská škola Detva

Predstavy dieťaťa predškolského veku sú veľmi bohaté a pestré, odrážajú jeho svet. Pre dieťa má však predstava nenahraditeľný význam v živote poznávania a učenia sa. Autorka uvádza zistenia zo zaujímavého projektu - zapojila deti do diagnostikovania prostredníctvom edukačných úloh, ktoré boli zamerané na možnosť prezentovania predstáv o ľudskom tele.


Späť na obsah | Späť na hlavné menu